Warmtepompen installeren met een certificering of een erkenning?  

apr 14, 2021

Gecertificeerde of erkend – wat is eigenlijk het verschil?

Het ‘erkende’ bedrijf heeft plaatsgemaakt voor een ‘gecertificeerd’ bedrijf. Voor een erkenning is vaak het lidmaatschap van een branchevereniging voldoende. Met certificering maak je vakmanschap en kwaliteit pas écht aantoonbaar en creëer je vertrouwen bij de klant.

Historisch gezien zijn certificeringen afkomstig uit de militaire industrie en de luchtvaartindustrie. Bij bedrijfscertificering wordt niet alleen vastgesteld of een bedrijf voldoet aan bepaalde eisen om het vak te mogen uitoefenen, er wordt ook gecontroleerd of er consequent volgens afspraak gehandeld wordt. Certificering kan op die wijze vakbekwaamheid zeker stellen. De wijze van certificering en de uitvoering ervan moeten dan wel bij een onafhankelijke instantie zijn ondergebracht en er moet toezicht zijn. In Nederland treedt de Raad voor Accreditatie op als toezichthouder.

Vertrouwen

STEK certificering bestaat uit twee delen. Technische eisen voor een specifieke toepassing, in dit geval voor warmtepompinstallaties (behalve installaties die gebruikmaken van bodem-energie), en de Algemene Eisen van het STEK-certificaat. Ze zijn voor de gehele sector, inclusief opdrachtgevers,  van belang om kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid te borgen. STEK stelt zich ten doel om de waarde, betrouwbaarheid en waardering die het merk STEK in de markt heeft, op een hoog niveau te houden en daar waar mogelijk, te vergroten. STEK staat voor vertrouwen!

Het STEK certificaat borgt: 

Dat het bedrijf competent en vakbekwaam personeel in dienst heeft voor ontwerp, installatie en beheer van warmtepompinstallaties. Afhankelijk van de scope kan dat voor individuele woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen.

Dat het bedrijf over de juiste technische uitrusting en meetinstrumenten beschikt voor de uitvoering van de werkzaamheden. En dat deze gereedschappen periodiek gecontroleerd worden op hun goede werking en de vereiste nauwkeurigheid.

Dat het bedrijf adequate voorschriften en werkmethoden heeft voor het ontwerpen, installeren en beheren (onderhouden) van warmtepompinstallaties. Denk hierbij aan:

  • Het opstellen en vastleggen van het pakket van eisen van de opdrachtgever;
  • Een voorlopig en (na goedkeuring opdrachtgever) definitief systeemconcept, met aandacht voor bouwkundige randvoorwaarden (normen, Bouwbesluit, etc.), systeemkeuze, energiebehoeftes (o.a. vermogen, watertemperaturen, tapwatergebruik), geluid en andere wensen/eisen van de opdrachtgever;
  • Adviesgesprekken met de opdrachtgever waarin de ontwerpaspecten aan de orde komen;
  • Installeren en inregelen van de warmtepomp door vakbekwaam personeel met vastlegging de ‘as build’ gegevens zoals, software versies en instellingen, de meetwaarden en een controle op lekdichtheid;
  • Een correcte oplevering van de installatie met bedieningsvoorschriften, uitleg van de installatie en de gebruiksmogelijkheden, inclusief een voorstel voor het onderhoud en hoe te handelen bij storingen/problemen.

STEK is een onafhankelijke stichting met certificeringseisen voor koudemiddelen, EPBD en warmtepompen.