CO2 examen

Het STEK-vakbekwaamheidscertificaat ‘Veilig werken met koudemiddel CO2’ is vanuit het Activiteitenbesluit verplicht voor iedereen die werkt aan koel- en klimaatregelings-apparatuur met CO2 als koudemiddel of verdampende koudemiddeldrager.

Middels het afgelegde examen worden de volgende modules en kennis- en vaardigheidscomponenten door STEK getoetst en beoordeeld:

  1. thermodynamica en fysica
  2. koudekringloop
  3. milieu
  4. beschermingsmiddelen
  5. veiligheidsmaatregelen

Bevoegdheden en toepassingsgebieden

 

Installatie– en onderhoudspersoneel:
Installatie– en onderhoudspersoneel dat betrokken is bij het aanleggen, wijzigen, herstellen, onderhouden, demonteren en/of verwijderen van koelsystemen met kooldioxide en de bijbehorende veiligheidsvoorzieningen behoort er zorg voor te dragen dat personen (natuurlijke personen), die deze werkzaamheden verrichten, over aangetoonde kennis en kunde beschikken in de vorm van een vakbekwaamheidscertificaat dat is afgegeven door de desbetreffende exameninstelling.

Het vakbekwaamheidscertificaat wordt afgegeven na een met goed gevolg afgelegd theorie- en praktijkexamen gebaseerd op NEN-EN 13313, waarbij de examenopgaven worden gebruikt die door de examencommissie zijn vastgesteld.

Tevens behoort installatie- en onderhoudspersoneel:

  • bekend te zijn met de specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen en richtlijnen voor het veilig werken met een koelsysteem met kooldioxide;
  • deze middelen periodiek te controleren;
  • periodiek te oefenen in het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en richtlijnen.

Bedienend personeel:
Eigenaren, beheerders en gebruikers van inrichtingen waar koelsystemen met kooldioxide staan opgesteld behoren ervoor te zorgen dat er een interne procedure is die de verplichte vakbekwaamheidseisen van het bedienend personeel van het koelsysteem met kooldioxide borgt, op basis van het ‘voorlichting en onderricht’-artikel uit het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Bedienend personeel dat werkzaamheden verricht aan koelsystemen met kooldioxide waarvan de inhoud meer is dan 12 kg (inspectie plichtig) behoort over aantoonbare kennis en kunde te beschikken in de vorm van een vakbekwaamheidscertificaat dat is afgegeven de desbetreffende exameninstelling.

Exameneisen

De exameneisen staan vermeld in de ‘Toetsmatrijs CO2’. Zo weet u precies over welke kennis en vaardigheden u moet beschikken om succesvol examen te doen.

Opbouw examen

Het examen bestaat uit:

  • een theorie examen met meerkeuzevragen en open vragen
  • en een praktijkexamen waarbij a.d.h.v. een casus zaken moeten worden uitgevoerd (handelingen) en uitgewerkt (beschreven).

Bij de exameneisen vindt u hiervan een verdere uitwerking.

STEK-certificaat én pasje

Bij een voldoende voor zowel theorie- als praktijkexamen ontvangt u het ACK vakbekwaamheidscertificaat ‘Veilig werken met CO2’. (ACK staat voor: Ammoniak, CO2 en Koolwaterstof.)

Geldigheidsduur

 Het vakbekwaamheidscertificaat ‘Veilig werken met CO2’ is 5 jaar geldig.

Alles over voorbereiden en examen doen

Uitleg over inschrijven en (her)examen doen

Hier vindt u alle informatie over inschrijven en examen doen.

En hier alle informatie over aanmelden voor een herexamen.

Hoe werkt het online theorie-examen

Kort filmpje met uitleg over de werking

Zelf rondkijken

Uit welke onderdelen bestaan de examens

Examenreglement

Bekijk hier de het examenreglement.

Opleidings- en examenlocaties

Opleidingen

Twijfelt u aan uw kennis, dan raden we om aan eerst een opleiding te volgen. Dit voorkomt teleurstelling en bespaart tijd en (examen)geld.

Voor de verschillende opleidingen kunt u terecht bij opleidingsinstituten in heel Nederland.

Veelgestelde vragen over inschrijven en examen doen

Ik weet mijn inloggegevens voor het examenplatform niet meer.
Heeft u zelf de inloggegevens aangemaakt?
Nee  >  neem contact op met degene die u heeft aangemeld.
Ja     >  stuur een e-mail naar examen@stek.nl met verzoek om nieuwe inlog. Vermeld uw voor- en achternaam, voorletters (zoals vermeld op uw identiteitsbewijs), geboortedatum en -plaats

Wat zijn de examenlocaties?
Bekijk hier de examenlocaties.

Wat zijn de eerstvolgende examendata?
Er is vooralsnog geen vast examenrooster. Examens worden ingepland nádat STEK het examengeld heeft ontvangen. Zo spoedig mogelijk daarna laten we de examenkandidaat weten wanneer het examen plaats vindt.

Hoe moet het F-gassen examen betaald worden?
U kunt direct via iDEAL betalen voor het examen. U ontvangt dan vanzelf een e-mail met de melding dat u voorkeursdata kunt doorgeven voor uw examen. U bent dan ook sneller aan de beurt! (U kunt ook nog per factuur betalen. U ontvangt dan per e-mail een ontvangstbevestiging van uw aanmelding plus de factuur.)

Hoe kan ik mijn inschrijving voor een examen annuleren?
U kunt uw inschrijving onder voorwaarden annuleren. Kijk voor de annuleringsvoorwaarden in het examenreglement. Dit vindt u hierboven in het uitklapmenu.

Wanneer ontvang ik de uitnodiging voor het examen?
Nadat het examengeld bij STEK binnen is, start STEK met het inplannen. Zo spoedig mogelijk daarna en uiterlijk 4 weken vóór het examen ontvangt u de uitnodiging voor het examen.

Veelgestelde vragen over de uitslag en het persoonscertificaat / diploma

Wanneer krijg ik het certificaat / de uitslag?
U ontvangt binnen enkele werkdagen ná het examen een e-mail met uw behaalde cijfers. Als u geslaagd bent, ontvangt u het persoonscertificaat/diploma en pasje binnen vier weken ná de examenuitslag.

Als ik zak voor mijn examen, krijg ik dan te horen wat ik verkeerd heb gedaan?
Als u onvoldoendes heeft, kunt u eventueel via de webshop een telefonische uitleg aanvragen. De kosten hiervoor bedragen 25,- ex BTW.

Krijg ik ook een cijferlijst bij mijn certificaat?
U ontvangt uw behaalde cijfers via een e-mail.

Wie verstrekt het certificaat?
Het EPBD-certificaat wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). STEK verstrekt alle overige diploma (zoals bijv. het F-gassen certificaat) vanuit onze formele aanwijzing als exameninstelling.

Kopie diploma / persoonscertificaat

Wilt u een kopie van uw diploma? Vul dit formulier in.

Verbetersuggestie

Een verbetersuggestie of klacht kunt u indienen met dit formulier.